Soạn Thảo

1. Tại sao cần phải có nội quy lao động (NQLĐ)

 • Mục đích tuân thủ bởi vì  pháp luật quy định nếu người sử dụng lao động (NSDLĐ) có sử dụng từ 10 người lao động (NLĐ) trở lên phải có NQLĐ. Nếu không có NQLĐ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5-10 triệu đồng.
 • Ban hành và công bố quy định về trật tự công ty nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật lao động
 • Làm căn cứ phapr lý để xử lý kỷ luật lao động (XLKLLĐ)
 • Cụ thể hóa các quy định của tập đoàn, công ty mẹ
 • Xây dựng quy định và chuẩn mực chung

2. Các nội dung chính của NQLĐ

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trật tự tại nơi làm việc;
 • An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
 • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Quy trình ban hành

Bước 1: Xây dựng dự thảo

Bước 2: Tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở (BCHCĐCS)

Bước 3: Ban hành

Bước 4: Đăng ký với cơ quan quản lý lao động tại địa phương

4. Các nội dung dưới đây thường được xem là không phù với quy định của pháp luật Việt Nam

 • Hạn chế người lao động làm việc cho đối thủ cạnh tranh hoặc doanh nghiệp khác khi đang trong quan hệ lao động với mình
 • Hạn chế người lao động thành lập doanh nghiệp mà có xung đột về lợi ích trong kinh doanh với mình
 • Hạn chế việc lôi kéo nhân viên cũ sang làm việc cho doanh ngiệp mà có xung đột lợi ích trong một thời hạn nhất định sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Cam kết bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh, công nghệ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Không chấp nhận việc dẫn chiếu và áp dụng các quy định của công ty mẹ, tập đoàn ở nước ngoài (ví dụ như code of conduct, code of ethics, employee handbook)
 • Ngôn ngữ nội quy lao động tiếng Anh-Việt. Đặc biệt là quy định tiếng Anh là ngôn ngữ ưu tiên khi có sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt

 

Call Now Button